Tứ phủ thánh cô gồm những ai? Thân thế của Thánh Cô trong Tứ Phủ Thánh Cô

Trong hệ thống tín ngưỡng tứ phủ thì tứ phủ thánh cô đứng sau ngũ vị tôn ông, tứ phủ chầu bà, tứ phủ quan hoàng và đứng trên tứ phủ thánh cậu. Trong hệ thống tứ phủ thánh cô thời tự 12 thánh cô

1 mục

Danh mục